Наукова діяльність

 Науковий напрям «Розробка і удосконалення технологій професійної підготовки студентів та викладачів ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю»

№ 0114U00953

Термін дії 2014-2018 р.р.

             

            1. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Структура теми

 1. Організаційно-методичні умови впровадження педагогічних технологій у підготовку студентів та викладачів ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю (проф. Л.Г. Кайдалова).
 2. Проектна технологія (проф. Л.Г. Кайдалова).
 3. Активні методи навчання (к.пед.н. Науменко Н.В., к.пед.н. Дрожик Л.В.).
 4. Освітні технології у підготовці магістрів педагогіки (Л.Г. Кайдалова, І.С.Сабатовська-Фролкіна)

Очікуваний результат

1. Підготовка посібника «Сучасні педагогічні технології» (проф. Л.Г. Кайдалова).

2. Підготовка науково-методичних рекомендацій (проф. Л.Г. Кайдалова).

3. Статті з результатами дослідження (проф. Л.Г. Кайдалова).

   

             2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТА МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Структура теми

 1. Психолого-педагогічна підготовка викладачів фармацевтичних та медичних ВНЗ (проф. Л.Г. Кайдалова, доц. Н.В. Альохіна, доц. Н.В. Шварп, доц. Л.В.Пляка).
 2. Компетентності викладача ((проф. Л.Г. Кайдалова, доцІ.С. Сабатовська-Фролкіна, доц. Н.В. Альохіна, доц. Н.В. Шварп).
 3. Педагогічна діяльність викладача (проф. Л.Г.Кайдалова, доц. Н.В. Шварп).
 4. Професійно важливі та особистісні якості викладача фармацевтичних та медичних ВНЗ (доц. Н.В.Альохіна, доц. Л.В. Пляка).

Очікуваний результат

1. Концепція психолого-педагогічної підготовки викладачів фармацевтичних та медичних ВНЗ (проф. Л.Г.Кайдалова, доц. Н.В. Альохіна, доц. Н.В. Шварп) .

2. Модель компетентностей викладача (доц. І.С. Сабатовська-Фролкіна).

3. Модель .професійно важливих та особистісних якостей викладача (доц. Н.В. Альохіна, доц. Н.В. Шварп).

4. Підготовка науково-методичних рекомендацій (проф. Л.Г.Кайдалова, доц. Н.В. Альохіна, доц. Н.В. Шварп).

5. Статті з результатами дослідження (проф. Л.Г.Кайдалова, доц. Н.В. Альохіна, доц. Н.В. Шварп, доц. І.С. Сабатовська-Фролкіна).

     

             3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Структура теми

 1. Розвиток хіміко-фармацевтичної науки та освіти на Харківщині у XX ст. (канд. іст. наук. В .Ю. Фесенко).

Очікуваний результат

1. Підготовка монографії (к. іст. н., ст. викл. В. Ю. Фесенко).

2. Статті з результатами дослідження (к. іст. н., ст.викл. В. Ю. Фесенко).

   

           4. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА

Структура теми

 1. Компетнтності та професійно важливі якості особистості майбутніх фахівців фармації (доц. Н.В. Альохіна).
 2. Психологічна компетентність викладача (доц. Пляка Л.В, доц Шварп Н.В.).
 3. Психологічна культура студентів ВНЗ (доц. Альохіна Н.В., В.С. Шаповалова).

Очікуваний результат

 1. Модель професійно важливих якості особистості майбутніх фахівців фармації (доц. Н.В. Альохіна).
 2. Підготовка науково-методичних рекомендацій щодо психологічних умов удосконалення освітнього процесу фармацевтичній освіті (доц. Н.В. Альохіна).

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри за напрямами наукових досліджень у 2014-2017 н.р.

  ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Кайдалова Л. Г.
Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві)

Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2014 2 2 1 5
2015 3 3 1 6
2016   1  

  2017                                          2                                                 1                                                          2   

Найбільш значущі публікації за напрямом

 1. Кайдалова Л. Г. Педагогічні технології як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців охорони здоро‘я / Л. Г. Кайдалова // Зб. наук. наук пр. Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 17 (2).– С.49-53.
 2. Кайдалова Л. Г. Современные педагогические технологии как средство подготовки компетентных специалистов / Л. Г. Кайдалова // Научный результат. Серия Педагогика и психология образования. –  2014. – № 2. – С. 24-27.
 3. Kaidalova, L. The system of management of quality of training specialists in producing department / L. Kaidalova, A. Komichan, N. Shokina // British Journal of Science,  Education and Culture. – 2014.  –  No.1. (5) (January-June). – Volume V. – London :  «London University Press», 2014. – P. 31-40.
 4. Кайдалова, Л. Г. Современные педагогические технологии в подготовке будущих специалистов здравоохранения / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокина, А. И. Комышан // The unity of science : International scientific professional periodical journal. – Vienna – Austria : Рublishing office Friedrichstrabe 10. – 2015. – P. 38-40.
 5. Кайдалова, Л. Г. Сучасні освітні технології як засіб підготовки майбутніх фахівців / Л. Г. Кайдалова // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. статей. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10-11 листопада, 2015 р.). – Х. : ХОГОКЗ, 2015. – С. 84-89.
 6. Кайдалова Л.Г. Готовность преподавателей к внедрению инновационных образовательных технологий в підготовку будущих специалистов / Л. Г. Кайдалова // Geneva (Switzerland), the 28th of December, 2015 / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”. –  Geneva, 2015. – Р. 168-171.
 7. Кайдалова Л. Г. Формування лідерських якостей студентів на основі інноваційних методів навчання / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Н. В. Альохіна // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – 2016. – № 7. – С. 34-37.
 8. Кайдалова Л. Г. Формування дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Науки про освіту», освітньої програми «Педагогіка вищої школи» / Л.Г. Кайдалова, Н.В. Шварп, М.П. Савохіна // «Професійна освіта: проблеми і перспективи Vocational education: problems and prospects» Збірник наукових праць. Київ: Видавництво ТОВ «ІМА-прес», 2017. – № 12. С. 110-114.
 9. Стрілець О.П. Самостійна робота студентів як засіб формування професійної компетентності студентів / О.П. Стрілець, Л.Г. Кайдалова, Л.С. Стрельников // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць, випуск 2. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. С. 183-185.
 10. Кайдалова Л. Г. Самоосвіта як компонент професійного розвитку та зростання викладачів вищих навчальних закладів / Л.Г. Кайдалова // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2017. С. 26-31.

 

Сабатовська-Фролкіна І. С.
Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві) Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2015 1  1 5
2016 1    2

 2017                                                                                1                                                                                                          3


Найбільш значущі публікації за напрямом

 1. Сабатовська І. С. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з вищою педагогічною освітою/ І.С. Сабатовська // Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. – Вип. № 79. – С. 56-62.
 2. Сабатовская И.С. Особенности формирования профессиональной компетентности будущих преподавателей высшей школы / И. С. Сабатовская // Сетевой научно-практический журнал : Научный результат. Серия Педагогика и психология образования. – №2. – 2014. С. 35-41.
 3. Сабатовська, І. С. Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ / І. С. Сабатовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2015. – № 6 (50). – С. 281-289.
 4. Кайдалова Л. Г. Роль психолого-педагогічних навчальних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичного профілю / Л. Г. Кайдалова, І. С. Сабатовська, Н.В. Альохіна / Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016р./ Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Х. : ХОГОКЗ, 2016. – С. 141-145.
 5. Сабатовська І. С. Педагогічні умови формування професійної компетентності лікарів-інтернів / І. С. Сабатовська, М.А. Селезньов // Медична освіта. – 2017 – №4. – Режим доступу: DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.4

 

Шварп Н. В.
Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві)

Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2016 1  1 1
2017 2

 Найбільш значущі публікації за напрямом

 1. Шварп Н. В. Формування педагогічної творчості майбутніх викладачів/ Н. В. Шварп // Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. – Вип. № 79. – С. 109-114.
 2. Шварп Н. В. Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів ВНЗ засобами тренінгового навчання / Н.В. Шварп // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка  І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. – 2016. – Вип. 53. С. 264-274.
 3. Шварп Н. В., Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів / Н. В. Шварп, В. Ю. Фесенко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — Вип. 2(31). — С. 129–139.
 4. Кайдалова Л. Г. Формування дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Науки про освіту», освітньої програми «Педагогіка вищої школи» / Л.Г. Кайдалова, Н.В. Шварп, М.П. Савохіна // «Професійна освіта: проблеми і перспективи Vocational education: problems and prospects» Збірник наукових праць. Київ: Видавництво ТОВ «ІМА-прес», 2017. – № 12. С. 110-114.
 5. Кайдалова Л.Г. Тренінгові технології у підготовці фахівців охорони здоров я / Кайдалова Л.Г., Н.В. Альохіна, Шварп Н.В // Збірник наукових статей. Матеріали III міжн. наук. прак. конф. (Україна, Харків, 7-8 червня 2017 р. С.46-50.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТА МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Кайдалова Л. Г.
Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві) Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2014        
2015 2 1    

 Найбільш значущі публікації за напрямом

 1. Кайдалова, Л. Г. Підвищення кваліфікації та педагогічної культури як умова успішної діяльності викладача вищого навчального закладу / Л.Г. Кайдалова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. – –  Вип. 43 (47). – С. 16-23.
 2. Шварп, Н.В. Дослідження творчого потенціалу викладачів ВНЗ медико-фармацевтичного профілю / Н. В. Шварп, Л. Г. Кайдалова // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Ялта : РИО ГПА, 2015. – Вып. 47. – Ч. 5. – С. 244-250.
 3. Кайдалова, Л. Г. Готовность преподавателей к внедрению инновационных образовательных технологий в подготовку будущих специалистов / Л. Г. Кайдалова // International scientific-practical forum of pedagogues, psychologists and medics “ Geneva theoretical and practical forum of free topics”, the 28th of December, 2015, Geneva (Switzerland). – C. 168-171.

 

 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Фесенко В. Ю.

Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві)

Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2015    
2016     1  

2017                                                                                1                                                                                                           3

 Найбільш значущі публікації за напрямом

 1. Фесенко, В. Ю. Наука на тлі політики: сторінки біографії М. О. Валяшка / В.Ю. Фесенко // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – № 4. – С. 165-170.
 2. Фесенко, В. Ю. Николай Валяшко – пионер спектрографических исследований производных бензола в Российской империи / В. Ю. Фесенко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Призма, 2014. – № 4. – С. 115-119.
 3. Фесенко, В. Ю. Науково-організаційна діяльність М. О. Валяшка в роки першої світової війни / В. Ю. Фесенко // ХХ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Наука України як фактор національної безпеки» : мат. конф., 17 квітня 2015 р., м. Київ. – К., 2015. – С. 183-186.
 4. Шварп Н. В., Фесенко В. Ю. Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — Вип. 2(31). — С. 129–139.
 5. Lutaieva T., Fesenko V., Alokhina N. Role of intercultural communications in implementation of innovations in higher education: historical and pedagogical aspects // European Humanities studies: State and society. – 2017. – № 1. – P. 140-153.

 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА

Шаповалова В. С. 

Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві) Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2015 4 5  
2016 2   1  1
2017 2    3  

Найбільш значущі публікації за напрямом

1. Шаповалова В. С. Теоретичні аспекти становлення особистості в юнацькому віці / В. С. Шаповалова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” — Додаток 4 до Вип. 31, Том І (9): Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. — К. : Гнозис, 2014. — С. 294-299.

2. Шаповалова В. С. Оптимістичний атрибутивний стиль студентів як фактор стримування страхів, що виникають в умовах навчально-пізнавальної діяльності / В. С. Шаповалова // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія, Вип. 50. — Х. : ХНПУ, 2015. — С. 338-345.

3. Шаповалова В. С. Профілактика страхів студентів, які пов’язані з навчально-пізнавальною діяльностю / В. С. Шаповалова // Журнал Науковий огляд, № 5 (15). — Київ, 2015. — С. 135-143.

4. Шаповалова В. С. Особливості взаємозв’язків копінг-стратегій з різними видами страхів у навчально-пізнавальній діяльності студентів / В. С. Шаповалова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. — № 1 (14), травень 2015. — Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. — С. 51-54.

5. Шаповалова В. С. Дослідження взаємозв’язку страхів з особливостями самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності у студентів / В. С. Шаповалова // Вісник Одеського національного університету. Том 20. Випуск 2 (36). — 2015. Частина 2. — С. 199-205.

 6. Шаповалова В.С.Роль базисных убеждений в интенсивности проявления студенческих страхов / В.С. Шаповалова // Сетевой научно-практический журнал: Научный результат. Серия “Педагогика и психология образования”. – Белгород : ФГАОУ ВПО “Белгородский государственный национальный исследовательский університет”, 2016. – Том 1, № 2. – С. 35-41.

7.  Шаповалова В. С. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери викладачів вищих навчальних закладів / В. С. Шаповалова // Молодий вчений. – 2016. – № 12. – С. 276-279.

8. Шаповалова В. С. Емпатія як один із факторів успішної професійної діяльності фармацевтів / В. С. Шаповалова // Молодий вчений. – 2017. – №4. – С. 267-270.

Альохіна Н. В.
Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві) Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2015    1  1  1
2016   1
2017    1   1

 Найбільш значущі публікації за напрямом

 1. Alokhina,N. V. Psychological and pedagogical conditions of multicultural competence of future specialists in medical and pharmaceutical industry / N. V. Alokhina, T. V. Lutaieva // Еuropejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. – 2014-2015. –  № 2. – Р. 44-55.
 2. Alokhina, N. V. Forming of communicative competence of future specialists/ N. V. Alokhina, M. Y. Sivukha // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh. : Publishing Office NUPh, 2015. – Р. 608
 3. Альохіна, Н. В. Упровадження проблемно-орієнтованого навчання при викладанні психолого-педагогічних дисциплін майбутнім фахівцям медико-фармацевтичної галузі / Н. В. Альохіна // Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти : Матеріали Всеукраїнської науково-медичної відеоконференції з міжнародною участю (22 квітня 2015 року, м. Запоріжжя) – Запоріжжя, 2015. – С. 9-10.
 4. Альохіна Н. В. Дослідження рівня толерантності студентської молоді / Н.В. Альохіна, А. М. Альохіна // Наука та інновації : матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 30-31 січня 2016 р. – Т.  – С. 30-32.
 5. Кайдалова Л. Г. Роль психолого-педагогічних навчальних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичного профілю / Л. Г. Кайдалова, І. С. Сабатовська, Н.В. Альохіна / Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016р./ Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Х. : ХОГОКЗ, 2016. – С. 141-145.
 6. Lutaieva T., Fesenko V., Alokhina N. Role of intercultural communications in implementation of innovations in higher education: historical and pedagogical aspects // European Humanities studies: State and society. – 2017. – № 1. – P. 140-153.

 

Пляка Л. В.

Рік Кількість опублікованих статей за науковим напрямом (одноосібні/у співавторстві) Кількість опублікованих тез за науковим напрямом

(одноосібні/у співавторстві)

2014 3   2 3
2015 1   4  

Найбільш значущі публікації за напрямом

 1. Пляка, Л. В. Психологічний тренінг як форма психологічної допомоги суб’єктам освітнього простору вищого навчального фармацевтичного закладу / Л. В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Х., 2014. – №  – Вип. 55. – С. 96-100.
 2. Пляка, Л. В. Теоретичні основи професійного становлення майбутнього фахівця фармацевтичної галузі / Л. В.Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Х., 2014. – №  – Вип. 56. – С. 83-87.
 3. Пляка, Л. В. Етапи професійного становлення майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / Л. В. Пляка // International scientific-practical congress of teachers and psychologists “The generation of scientific ideas”, the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland). Volume 3. – Р. 34-40.
 4. Пляка, Л. В. Психологічна діагностика розвитку особистості у процесі професійного становлення / Л. В. Пляка // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст] : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 44 (48). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 346-354.

 

Керівництво кандидатськими дисертаціями

докт. пед. н., проф. Кайдалова Л. Г.:

 • Черкашина Ж. В. на тему «Підготовка іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті» (захищена у 2017 р.).
 • Поєдинцева Л. Л. на тему «Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у медичних коледжах» (захищена у 2018 р.).

Студентське наукове товариство кафедри педагогіки та психології

 1. Оновлено склад студентського наукового товариства, визначено тематику наукових досліджень для магістрантів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», розроблено план роботи СНТ.
 2. Залучено до наукової діяльності магістрантів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» всіх форм навчання, а також аспірантів, магістрантів інших спеціальностей, які вивчають психолого-педагогічні дисципліни на кафедрі педагогіки і психології НФаУ.
 3. У роботі СНТ взяли участь магістранти денної та вечірньої форм навчання за напрямами:
 • теоретичні та методичні засади підготовки фахівців у ВНЗ;
 • питання якості освіти й удосконалення моніторингу навчальних досягнень студентів;
 • психолого-педагогічні аспекти упровадження інноваційних технологій у навчанні, використання мультимедійних засобів та активних й інтерактивних методів навчання;
 • формування професійної культури, у тому числі комунікативних умінь і навичок викладача;
 • проблема самостійної роботи у сучасному ВНЗ та формування пізнавальної активності студентів;
 • психологічні аспекти професійної підготовки студентів.
 1. Результати наукових досліджень відбито у магістерських кваліфікаційних роботах і наукових публікаціях членів СНТ.

Список конференцій Всеукраїнського та Міжнародного рівнів за 2015 р. у яких взяли участь студенти-члени гуртка СНТ та молоді вчені:

 • секційне засідання “Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ” у рамках ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”. – м. Харків, НФаУ (23 квітня 2015р.) (14 учасників, публікація тез);
 • міжнародна науково-практична конференція Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті. – м. Одеса, 20-21 березня 2015 р.
 • міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології». – м. Львів, 26 червня 2015 р.
 • секційне засідання “Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ” у рамках ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”. – м. Харків, НФаУ (21 квітня 2016р.) (19 учасників, публікація тез)
 • секційне засідання “Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ” у рамках ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”. – м. Харків, НФаУ (20 квітня 2017р.) (21 учасників, публікація тез).
Print Friendly, PDF & Email