Умови конкурсу

КОНКУРС

на кращу випускну роботу слухачів циклів підвищення кваліфікації

Умови конкурсу

І. Загальні положення

 

 1. Положення визначає принципи та процедуру відбору кращих випускних робіт науково-педагогічних працівників медичних та фармацевтичних ВНЗ.
 2. Конкурс випускних індивідуально-дослідних робот науково-педагогічних працівників (далі – Конкурс) проводиться кафедрою педагогіки та психології ІПКСФ серед слухачів циклів підвищення кваліфікації двічі на рік (червень, грудень) з метою виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду.
 3. 3. Основними завданнями Конкурсу є:
 • пропагування і розповсюдження власного педагогічного досвіду, авторських методик викладання або педагогічних інновацій (змісту, форм, методів, технологій);
 • виявлення оригінальних методичних ідей;
 • вдосконалення педагогічної майстерності, розвиток інноваційної діяльності викладача.
 1. 4.У Конкурсі можуть брати участь НПП, які є слухачами циклів підвищення кваліфікації протягом поточного року.
 2. Конкурс проводиться на базі кафедри педагогіки та психології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.
 3. Конкурс є відкритим.

 I. Вимоги до робіт, що подаються на Конкурс

 1. На Конкурс приймаються роботи, що містять оригінальні науково-методичні розробки, авторські методики викладання (далі – роботи) з актуальних психолого-педагогічних проблем вищої освіти, виконані за орієнтовною тематикою випускних робіт або за особистою ініціативою.
 2. Подані на Конкурс роботи повинні мати високий рівень практичної значущості, нові методичні підходи та розробки, апробовані на практиці.
 3. Роботи можуть бути подані у вигляді методичних рекомендацій або методичних розробок занять, презентацій, сценаріїв проведення занять чи тренінгів.
 4. Роботи можуть супроводжуватися ілюстративними матеріалами (малюнками, діаграмами, графіками, слайдами, відеоматеріалами тощо).
 5. Оцінювання випускних робіт, представлених на Конкурс, здійснюється за такими критеріями:
 • впровадження результатів у освітній процес;
 • інноваційність;
 • креативність.
 1. Випускна робота повинна мати такий алгоритм:
  • титульний аркуш;
  • анотація;
  • зміст;
  • вступ;
  • теоретична частина;
  • методична частина;
  • практична частина;
  • висновок;
  • список використаних джерел;
  • додатки.
 1. Технічні вимоги до оформлення випусконої роботи:
 • рукопис має бути зроблений комп’ютерним набором через 1,5 інтервали;
 • шрифт Times New Roman;
 • розмір кеглю – 14;
 • аркуш формату А4;
 • мова – українська;
 • обсяг роботи 10-15 стор.;
 • сторінки мають бути пронумеровані;
 • до рукопису додається електронна версія у текстовому редакторі Word.
 1. Автори (або колектив  авторів) подають таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), начальний заклад, посада, контактні телефони.

III. Організація та порядок проведення Конкурсу

 1. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює кафедра педагогіки та психології ІПКСФ.
 2. Конкурс оголошується на вступній конференції перед початком циклу. Оголошення про Конкурс публікується на сайті кафедри педагогіки та психології.
 3. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі викладачі, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої роботи та матеріали, зазначені в пункті 6 розділу II на кафедру педагогіки та психології, де проходить їх обговорення і надається рекомендація щодо участі у Конкурсі.

Комісія, у складі представників кафедри педагогіки та психології, проводить аналіз поданих робіт та матеріалів на відповідність вимогам Положення. За результатами аналізу представлені роботи можуть бути рекомендовані до участі у Конкурсі.

Роботи, які не відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, не розглядаються.

На другому етапі Комісія у складі викладачів кафедри педагогіки та психології ІПКСФ, встановлює переможців Конкурсу шляхом обговорення робіт та голосуванням. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх членів Комісії, оформлюється протоколом.

 1. За підсумками Конкурсу відзначаються переможці: одне перше місце, два других і три третіх місця.
 2. Інформація про результати Конкурсу та його переможців публікується на сайті кафедри педагогіки та психології (або сайті НФаУ) та повідомляються за основним місцем роботи.

IV. Фінансове забезпечення

Конкурс проводиться на безкоштовній основі.

Print Friendly, PDF & Email