ШАНОВНІ МАГІСТРАНТИ денної та вечірньої форми навчання спеціальності

ШАНОВНІ МАГІСТРАНТИ

денної та вечірньої форми навчання спеціальності

«Освітні, педагогічні науки»!

Звертаємо Вашу увагу, що на період карантину з

16.03.2020р. по 03.04.2020р., освітній процес відбувається дистанційно.

За цей період Вам необхідно самостійно опрацювати теми з навчальних дисциплін: «Дидактичні системи та педагогічні технології у вищій освіті» та «Методика викладання у вищій школі» та виконати завдання до них.

«Дидактичні системи та педагогічні технології в освіті»

Опрацювати теоретичний матеріал з тем: «Методи, форми і засоби навчання» та «Види та стилі навчання» та виконати практичні завдання:

  • скласти порівняльну характеристику традиційних та інтерактивних методів навчання (сутність, мета, види, застосування, можливості);
  • підготувати доповідь про сучасні засоби навчання (види, характеристика, можливості застосування);
  • підготувати виступ «Види і стилі навчання» та дібрати приклади різних видів та стилів навчання.

«Методика викладання у вищій школі»

Підготувати педагогічне есе на тему:

«Традиційне та інтерактивне навчання. Переваги та недоліки».

Сьогодні  Есе  набуває все більшої популярності як  вид письмової самостійної роботи студента, а саме: як твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання або проблеми, й свідомо не претендує на повноту й вичерпне тракту­вання теми. Мета есе – це самостійне бачення студентом проблеми, питання чи теми на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів. Есе має містити: чіткий виклад суті поставленої проб­леми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з ви­ко­ри­станням концепцій і аналітичного інструментарію, розгля­ну­того в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють автор­сь­ку позицію з поставленої проблеми. Обсяг есе – до 2 сторінок А4.

Література:

  1. О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 8.18010021 “Педагогіка вищої школи”
  2. Булгакова Н.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / Н. Б. Булгакова, В. О. Рахманов. — К. : НАУ, 2012. — 204 с
  3. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти: навч. посіб. / І.П.Дроздова. – Харків : ХНАМГ, 2008. –  142 с.
  4. Стинська В.В. Методика викладання у вищій школі : Метод. рекоменд. / В.В. Стинська. – Івано-Франковськ, 2016. – 65 с.
  5. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі / О. Січкарук. – К. : Тансоа, 2006. – 88 с.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.